Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest: MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ ul. Handlowa 1, 15-399 Białystok, NIP: 542 270 55 82, REGON: 200257419

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy zoio.pl, prowadzony pod www.zoio.pl (dalej zwaną Witryną) przez MULTI BRAND GROUP MONIKA CHOMICZ, ul. Handlowa 1, 15-399 Białystok NIP 5422705582,REGON 200257419 (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych:

1.Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Multi Brand Group Monika Chomicz wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
2. W przypadku zgody w odrębnym oświadczeniu  dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez  Multi Brand Group Monika Chomicz, BENHAUER Sp. z o.o., ComVision Sp. z o.o. dla celów marketingowych. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie; w tym celu prosimy o kontakt pod bok@zoio.pl. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne.
3. W przypadku zgody w odrębnym oświadczeniu  Klient może otrzymywać informacje handlowych od zoio.pl w newsletterze e-mail i newsletterze sms przez Multi Brand Group Monika Chomicz z siedzibą w Białystok, ul. Handlowa 1, 15- 399, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem: tel. 570 667 750, email: mail@dpo.bialystok.pl
5. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane:
a. wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku z przetwarzaniem i realizacją naszego uzasadnionego interesu;
b. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi
logistyczne);
c. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom
d. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
- świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
- obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust.  lit. f) Rozporządzenia).
- w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
e. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
f. w związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
- ING Bank Śląski S.A.
- Twisto Polska sp. z o.o.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jest jednak niezbędne w celu nawiązania współpracy oraz realizacji zamówień.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

 W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartym w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło i login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach.

Poniżej zaprezentowane zostały pliki cookies wykorzystywane na stronie www.zoio.pl wraz ze wskazaniem celu, dla którego są stosowane:

Grupa plików cookies do identyfikowania Użytkownika – cel stosowania: przyspieszenie przebiegu procesów zakupowych na stronie sklepu oraz wyeliminowanie konieczności powtarzania procesów związanych np. zakupem produktów.

Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.

1. Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą.
2. Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
3. Nr telefonu – Powiadamiamy sms-em o wysłaniu towaru. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.
4. Adres e-mail – poprzez e-mail wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.
5. Numer NIP (w przypadku przedsiębiorstw)
6. Nazwa firmy (w przypadku przedsiębiorstw)
7. Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. 

Czas przetwarzania danych to cały okres trwania gwarancji, tj. 2 lata od chwili dokonania rejestracji, lub zakupu z konta gościa. 

Grupa plików cookies do nawigacji – cel stosowania: pliki z tej grupy przypominają Użytkownikowi ostatnio wybrane produkty, wcześniej wybrane opcje np. zakupu. Służą do ułatwiania Użytkownikowi korzystania z sklepu internetowego.
pliki cookies, które zapamiętują wybrany filtr, np. podczas wyszukiwania produktów
pliki cookies , które zapamiętują ostatnia wybraną kategorię przez Użytkownika
pliki cookies , które przechowują informację odnośnie produktów wybranych do koszyka podczas procesu zakupowego oraz dane Użytkownika, związanego z danym koszykiem.

Grupa plików cookies ulubione – cel stosowania - zapamiętywanie wyborów Użytkowania w celu lepszego dopasowania witryny do jego potrzeb
pliki cookies, które zapamiętują ostatnio przeglądane przez użytkownika produkty
Grupa plików cookies, które zbierają dane na temat analizy dostępu użytkowania do strony internetowej.
Google Analitycs – pozwala to na śledzenie strony sklepu za pomocą narzędzi google w celu analizy procesu dotarcia czy korzystania z witryny przez klienta, np.:
Ile razy Klient wchodził na stronę?
Jak długo Klient przebywał na stronie?
Kiedy nastąpiła pierwsza wizyta na stronie?
Kiedy nastąpiła ostatnia wizyta na stronie?
W jakiej wyszukiwarce Klient szukał adresu strony internetowej hurtowni?
Z jakiej strony Klient otworzył stronę hurtowni (reklamy chodzące za klientem)?

Grupa plików cookies do analizy procesów zakupowych: cel stosowania – sprawdzanie bezpieczeństwa form płatności, dostosowania form płatności do oczekiwań klientów, optymalizacji procesu zakupowego
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystają.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Marketing sklepu internetowego

 O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów dostępnych na www.zoio.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnianie informacji

 W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów :
Ścisła współpraca w ramach realizacji usługi dokonywana jest z:
1. Firmą kurierską UPS – przekazywane są dane Klienta niezbędne do zrealizowania wysyłki (imię, nazwisko, nazwa firmy, ulica, numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, województwo, telefon)
2. Operatorzy systemów płatności  - dane, które są przekazywane są wymagane do realizacji płatności
Banki – w przypadku konieczności dokonania płatności na konto klienta
3. Księgowość – ilość przekazywanych danych w formie dokumentów do zaksięgowania.
Banki – w przypadku konieczności dokonania płatności na konto klienta
4. Administrator sieci – zewnętrzna firma informatyczna , która odpowiada za bieżącą konserwację (administrowanie) systemami operacyjnymi.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres mailowy: info@zoio.pl
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności (programy antywirusowe, cykliczna zmiana haseł dostępowych, standardy szyfrowania bezprzewodowej sieci komputerowej WPA2 lub wyższy, zabezpieczenie sieci lokalnej przez Firewall, system wykrywania/zapobiegania włamaniom (IDS/IPS), dostęp do sieci mają tylko komputery, których adresy MAC zostały zidentyfikowane przez administratora). Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia .
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Prawo przysługujące Klientowi sklepu internetowego

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt  z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: info@zoio.pl
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: info@zoio.pl.

Sprawy nieuregulowane regulaminem

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem: tel. 570 667 750, email: iod@mazda.bialystok.pl
Więcej szczegółów na temat polityki plików cookies znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce polityka plików cookies: http://zoio.pl/polityka-plikow-cookies.

Metody płatności

Nasi partnerzy logistyczni

 • Infolinia: 857 222 026

  Rozwiejemy Twoje wątpliwości i odpowiemy na pytania.

  Pracujemy od Pn do Pt w godz. 8-16
 • E-mail: bok@zoio.pl

  Staramy się odpowiadać na Państwa pytania tak szybko, jak jest to tylko możliwe.

 • Darmowa dostawa

  ZOiO oferuje darmową dostawę przy zakupach już od 150zł. Najważniejsza w życiu jest wygoda i przyjemność!

 • Wysyłka już dziś

  Realizujemy zamówienia maksymalnie w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia za pobraniem lub zaksięgowania wpłaty. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika.